Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

Gillberga kyrka

Gillberga kyrka är en kyrkobyggnad i Eskilstuna kommun, sydväst om Borsökna. Den är församlingskyrka i Västra Rekarne församling i Strängnäs stift.

Den murade kyrkan har korsformad planform med ett tresidigt avslutat korparti i öster. I vinkeln mellan norra och östra korsarmen ligger sakristian. Vid långhusets södra sida ligger vapenhuset med ingång. Vid västra sidan finns ett kyrktorn. Interiören präglas av takets  med tungt tegelornerade valvribbor.

Vid 1100-talets slut uppfördes en stenkyrka som bestod av långhus med ett litet kor i öster och ett smalt torn i väster. Vid slutet av 1400-talet förlängdes kyrkan åt öster och fick ett kor med samma bredd som långhuset. Samtidigt tillkom en sakristia och ett vapenhus. Kyrkorummet försågs då med valv i tre travéer. I samband med valvslagningen påmurades långhuset och tornet med tegel i munkförband, numera bara synligt från vinden. 1671 tillbyggdes det Stiernskiöldska gravkoret vid korets sydsida. 1859 byggdes nuvarande tresidiga korparti efter ritningar av arkitekt Johan Fredrik Åbom. Under koret byggdes ett gravvalv för ätten Celsing. Gravvalvet kom bland annat att nyttjas som bisättningsrum men togs aldrig i bruk för sitt ursprungliga syfte. Vid norra sidan av det tillbyggda koret uppfördes 1859 nuvarande sakristia, medan gamla sakristian öppnades upp mot kyrkorummet.