Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Skäret naturreservat

  • Skäret naturreservat

Skäret naturreservat

Här kan du vandra omkring i en mosaik av olika marktyper, allt från öppna betesmarker till lummiga ek- och askdungar. Har du stövlar och myggmedel med dig kan du våga dig ut i den blöta och snåriga strandskogen.

Bonden har format landskapet. Efter senaste istiden låg markerna här länge under vatten. Först på medeltiden hade de stigit tillräckligt för att folk skulle kunna börja slå hö och låta djuren beta. Nu har betesdjuren format landskapet med öppna marker och glesa dungar.

Lummiga lundar och vacka lavar. På reservatets moränbackar sprider lummiga lövträd sina skuggor mellan de öppna åkermarkerna. Dungarna består av al, ask, asp, sälg och ek. De gamla ekarna har exklusiva inneboende. På deras stammar växer nämligen lavar och mossor som ställer höga krav på sin livsmiljö, exempelvis grön spiklav och allémossa.

Under vår och sommar fylls luften av fågelsång och trumvirvelliknande hackljud från flera hackspettarter. När hackspetten häckat klart och flyttar ut blir hålet boplats för någon annan, till exempel vattenfladdermusen.