Eskilstuna.nu Den officiella besöksguiden

  • Skiren-kvicken naturreservat

Skiren-kvicken naturreservat

Skiren-Kvicken är ett skogsområde med många vackra platser att upptäcka. Här kan du fördjupa dig i geologin eller stilla njuta av solglittret i sjön. Reservatet har två vandringslingor som tar dig runt hela området.

Naturreservatet Skiren-Kvicken har fått sitt namn av de två sjöar som finns här. Trots att de ligger nära varandra har de olika karaktär. Skiren är en näringsrik sjö där många sorters vattendjur lever, medan Kvicken är näringsfattig med vatten färgat brunt av granarna och tallarnas sura barr som faller från skogen runtomkring.

Kring sjöarna finns en mosaik av mossar och skogar av alla slag. Här finns allt från torra hällmarker till frodiga sumpskogar. Skogen har fått vara ifred från avverkningar under långa tider.

För 50 år sedan betade djur från traktens bondgårdar här. Det gjorde skogen gles och full av gläntor. Nu får den gradvis växa igen och blir allt mer urskogslik med många gamla värdefulla träd.

Många gamla träd som dött av hög ålder eller skador har blivit hem för insekter. Under barken lever deras larver och äter av veden. De döda gamla träden är också hem för svampar, lavar och mossor som lever på det ruttnande virket.

Här kan du, om du har tur, hitta allt från ovanliga fåglar som tretåig hackspett och nötkråka till alldeles vanliga som den lilla kungsfågeln, eller tofsmesen som letar spindeldjur under barkflagorna på granar.

I sådana här skogar, som får stå oförändrade under lång tid, finns alltid ett myller av liv där många arter är beroende av varandra.